Aktualności

WYCENA WKŁADU WŁASNEGO W POSTACI PRACY WOLONTARIUSZA W PROJEKTACH:

Zgodnie w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 rozdziałem 6.10 Wkład niepieniężny, punkt 7) litera d) „wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia”.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13,00 zł brutto.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenie określa stawkę brutto czyli zawierającą składki po stronie pracownika bez uwzględnienia składek jakie zobowiązany jest odprowadzać pracodawca określane w projektach jako wynagrodzenie brutto, brutto.

I zgodnie z Wytycznymi należy jednak do niej doliczyć pełen koszt jaki poniósłby pracodawca wypłacający takie wynagrodzenie czyli składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Całkowity koszt pracodawcy wypłacającego 13,00 zł brutto pracownikowi wyniesie:

 

netto: 9,20 zł

składki pracownika:

zaliczka PIT: 1,00 zł
ubezpieczenia:
emerytalne: 1,27 zł
rentowe: 0,20 zł
chorobowe: 0,32 zł
zdrowotne: 1,01 zł

 

RAZEM 13,00

 

składki pracodawcy:

ubezpieczenia:
emerytalne: 1,27 zł
rentowe: 0,84 zł
FGŚP: 0,01 zł

 

RAZEM zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych wynoszą: 15,35 zł.

 

W roku 2018 minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł co daje koszt w wysokości 16,19 zł.

Kamil Zbroja

__________________________________________________________________________________________________________

PZP PO NOWELIZACJI - SZCZECIN - zaimplementuj nowe przepisy zamiast się ich obawiać!

JUŻ 27 PAŹDZIERNIKA 2016 w SZCZECINIE (w godzinach9:00-16:00) w sali szkoleniowej w budynku Teb Edukacja przy ul. Wojska Polskiego 128, odbędzie się szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, które poprowadzi KAMIL ZBROJA.

Temat szkolenia "Przygotowanie organizacyjne oraz implementacja i stosowanie w praktyce nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z lipca 2016 roku

Celem szkolenia jest przygotowanie organizacyjne i techniczne Zamawiających do zastosowania w praktyce znowelizowanych przepisów.

Podczas zajęć omówione zostaną z zastosowaniem przykładów wszystkie zmiany przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych, podane praktyczne sposoby implementacji nowych uregulowań do procedur stosowanych dotychczas przez Zamawiających oraz przeanalizowane chronologicznie krok po kroku procedury w sprawie udzielania zamówień zgodnie ze znowelizowanymi przepisami.

ZAPROSZENIE DO POBRANIA:
http://www.kis.edu.pl/dokumenty/zaproszenie_szczecin.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA:
http://www.kis.edu.pl/dokumenty/formularz_szczecin.doc

Więcej informacji:
Dział szkoleń
Krajowa Instytucja Szkoleniowa/Pomorska Grupa Doradcza
tel.: 500 205 198
faks: 58 684 30 22
e-mail: kis@kis.edu.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w Szczecinie i Koszalinie

Szkolenia skierowane są do beneficjantów oraz potencjalnych beneficjentów dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZP 2014-2020) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Tematyka szkoleń:

 • Od pomysłu do projektu – warsztaty komputerowe poświęcone przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów w systemach SOWA lub LSI2014.
 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach EFS – poświęcone przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów obejmujących pomoc GBER i/lub de minimis i identyfikację projektów generujących dochód po zakończeniu.
 • Przygotowanie wniosku o płatność – z zakresu obsługi SL2014 oraz przygotowania kompletnych wniosków o płatność.
 • Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności – prawidłowe udzielanie zamówień publicznych w sposób zgodny z Wytycznymi kwalifikowania wydatków, tj. Rozeznaniem rynku, Zasadą konkurencyjności oraz Prawem zamówień publicznych.

TUTAJ znajduje się harmonogram oraz formularze zgłoszeniowe.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona!

Szkolenie: Krok po kroku Wniosku o płatność oraz obsługa Centralnego Systemu Informatycznego SL20414

Poznaj Centralny System informatyczny SL2014 i naucz się przygotowywać Wnioski o płatność projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020.


Szanowni Państwo,

Pomorska Grupa Doradcza zaprasza osoby realizujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020 na szkolenie:

„Krok po kroku Wniosku o płatność oraz

obsługa Centralnego Systemu Informatycznego SL2014”

które odbędzie się:

w ŁODZI w dniu 22 czerwca 2016 r. w sali szkoleniowej Spółdzielni VARIA,

przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

http://www.spoldzielniavaria.pl/kontakt-2

 

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania pozbawionych błędów Wniosków o Płatność w Centralnym Systemie Informatycznym SL2014

Zajęcia będą w całości poświęcone przygotowaniu Wniosków o Płatność w SL2014 i będą miały charakter interaktywnej dyskusji.

Omówione zostaną między innymi:

 • Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • Sposób pracy z Systemem Informatycznym – uprawnienia, logowanie, obsługa oprogramowania;
 • Krok po kroku Wniosku o Płatność;
 • Wnioski o płatność w projektach Partnerskich;
 • Składanie, korekty, wycofywanie wniosków;
 • Korespondencja z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą

 

Nabycie kompetencji zostanie potwierdzone Certyfikatem.

 

Zajęcia poprowadzi Kamil Zbroja – doświadczony, wieloletni trener, mentor i coach zajmujący się praktyką Funduszy Europejskich od 2004 roku posiadający oprócz gruntownego przygotowania i wiedzy teoretycznej wieloletnie doświadczenie aplikowaniu, realizacji, rozliczaniach i kontroli realizowanych projektów, a także w prowadzeniu szkoleń i warsztatów metodami interaktywnymi. Ukończone akademie, kursy i szkolenia trenerskie w połączeniu wieloletnią praktyką oraz temperamentem sprawiają, że prowadzone zajęcia nigdy nie są nudne.

KLIKNIK PO WIĘCEJ INFORMACJI I PROGRAM

KLIKNIJ PO FORMULARZ

Jednorazowy odpis amortyzacyjny, a pomoc publiczna

Niestety podatnicy w Polsce nie zdają sobie sprawy z faktu, że jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych są w większości sytuacji dokonywane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, a co za tym idzie podlegają uzyskane w ten sposób korzyści finansowe powstałe w wyniku obniżenia należnego podatku dochodowego podlegają zwrotowi wraz z odsetkami dla zaległości podatkowych.

Stan faktyczny - odpisy jednorazowe:

 Uprawnionymi do dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych są osoby fizyczne oraz prawne prowadzące działalność gospodarczą czyli podatnicy,

 którzy rozpoczęli działalność lub

mali podatnicy czyli firmy, której przychód ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W 2012 r. jest to kwota 5.324.000 zł.  W 2013 r. wyniesie 4.922.000 zł.

 Jednorazowej amortyzacji mogą podlegać tylko środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

W 2013 r. kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wyniesie w przeliczeniu 205.000 zł. Obecnie, w 2012 r. jest to 222.000 zł.

Stan faktyczny - pomoc publiczna

 Jednorazowy odpis amortyzacyjny tak jak i przyspieszona amortyzacja środka trwałego stanowi pomoc publiczną oraz pomocą de minimis.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach ekwiwalent dotacji brutto dla jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oblicza się w następujący sposób:

EDB dla jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:

a) stanowiącego pełną wartość środka trwałego – jest wyrażony wzorem:

pliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/loga_partner/amort.JPG

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

AP - wartość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego stanowiącego pomoc publiczną, ustalaną dla celów podatkowych,

Ai - wartość niestanowiącego pomocy odpisu amortyzacyjnego, jakiego dokonałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc w danym okresie,

i - kolejny okres amortyzacji,

t - stawkę podatkową,

rd - stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

R - liczbę okresów amortyzowania danego środka dla amortyzacji niestanowiącej pomocy publicznej;

 

Procedura ubiegania się o pomoc publiczną

Ważne - Przede wszystkim zaznaczyć należy, że pomoc publiczna jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej reglamentowana i nie jest zgodnym z prawem udzielanie jej sobie samemu w sposób pozbawiony kontroli.

 

Sposób ubiegania się o pomoc publiczną, w tym o pomoc de minimis oraz zasady jej udzielania opisane są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta TUTAJ.

 

Przede wszystkim i najważniejsze jest to, że podmiot ubiegający się o pomoc zobowiązany jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w celu uzyskania pomocy de minimis złożyć podmiotowi udzielającemu pomocy co najmniej:

 1. wypełniony Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzania znajdujący się TUTAJ oraz
 2. szczegółowe informacje na temat swojej sytuacji ekonomicznej

 

Dokładne informacje o niezbędnych dokumentach znajdują się w publikacji UOKiK:

Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc

W przypadku odpisów amortyzacyjnych podmiotami udzielającymi pomocy publicznej są Urzędy Skarbowe więc wypełniony Formularz oraz w przypadku podatników zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych także sprawozdania za ostatnie trzy lata należy złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym PRZED DOKONANIEM jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Podmiot udzielający pomocy publicznej de minimis winien najpierw wyrazić zgodę na dokonanie odpisu, wystawić Beneficjentowi pomocy (Podatnikowi) zaświadczenie o udzielonej pomocy oraz przesłać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdanie z udzielonej pomocy.

Ponadto zgodnie z prawem wszystkie dokumenty związane z udzieleniem pomocy publicznej muszą być przechowywane przez okres minimum 10 lat od daty udzielenia pomocy czyli od dnia wyrażenia zgody na udzielenie pomocy przez Urząd Skarbowy.

Obowiązek zwrotu pomocy publicznej

Największym niebezpieczeństwem z jakim muszą liczyć się podatnicy, którzy dokonali jednorazowego lub przyspieszonego odpisu amortyzacyjnego  środka trwałego jest obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy publicznej (czyli Ekwiwalentu Dotacji Brutto) wraz z odsetkami.

Pomoc publiczna udzielona bezprawnie podlega bowiem zwrotowi.

Rada

Jeżeli jesteś podatnikiem, który zamierza dokonać jednorazowej lub przyspieszonej amortyzacji przed zaksięgowaniem kosztu złóż w swoim Urzędzie Skarbowym minimum wypełniony Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia. sprawozdania finansowego za ostatnie 3 lata składać nie musisz ponieważ Podmiot udzielający pomocy publicznej (czyli US) posiada te dokumenty w swoim archiwum.