Przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportu podczas wyjazdów edukacyjnych

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług transportu podczas wyjazdów edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku do Koszalina i Łodzi.

Poniżej dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Wyjaśnienia treści SIWZ

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego remontu elewacji zewnętrznych, wieży, oraz więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego Kościoła Parafialnego

ROZEZNANIE RYNKU W ROZUMIENIU

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Zamówienie udzielane w trybie zapytania ofertowego

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego remontu elewacji zewnętrznych, wieży, oraz więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Lipiany

Zamawiający:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Tadeusza Kościuszki 29, 74 - 240 Lipiany

 

Podmiot, któremu Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania:

Pomorska Grupa Doradcza

ul. Zbożowa 7/46, 81-020 Gdynia

Numer telefonu: 500 205 198

adres poczty elektronicznej: przetargi@kamilzbroja.eu

I. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 27.04.2018 roku pocztą elektroniczną na adres: przetargi@kamilzbroja.eu

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego remontu elewacji zewnętrznych, wieży, oraz więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Lipiany zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszego postępowania i dostępną pod adresem: kamilzbroja.eu/dokumenty/Dokumentacja_Lipiany.zip

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje i/lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to jest:

Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie innych przepisów prawa.

IV. Termin realizacji zamówienia

 1. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi  po zakończeniu robót i usunięciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Wykonawcą. Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi.
 2. Przewidywany termin zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji do dnia 10.10.2018 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego.   
 3. Określone  powyżej terminy mają jedynie wstępny charakter informacyjny. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających.
 4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTOWY

_____________________________________________________________________________________________________________

Rozeznanie cenowe - zaproszenie do przesłania ofert cenowych na świadczenie usługi opiekuna/asystenta osób z niepełnosprawnością w miejscowości Suwałki

Zamawiający: Stowarzyszenie dla Europy sde (at) dlaeuropy.pl zaprasza do nadsyłania ofert cenowych na świadczneie usług opiekuna/asystenta osoby z niepełnosprawnością podczas kursów i egzaminów zawodowych.

W ramach realizowanego proejktu: "Aflatoun - innowacyjne narzędzie wspierające interwencję socjalną" koniecznym okazało się zaangażowanie asystenta osoby z niepełnosprawnością, która byłaby obecna podczas trwania kursów zawodowych. Uczestnicy i uczestniczki projektu z uwagi na niepełnosprawność intelektualną wymagają dodatkowej pomocy podczas szkoleń. Osoby prowadzące szkolenia zawodowe nie posiadają przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością, a kursy są kursami otwartymi, w których biorą udział także osoby nieposiadające żadnych dysfunkcji intelektualnych.

Asystenci będą pomagali w zrozumieniu poleceń prowadzących, powtarzali wolniej niezrozumiałe lub wypowiedziane za szybko informacje, wypełnianiu dokumentów, pisaniu, czytaniu itp.

Prosimy wszystkie zainteresowane osoby o nadsyłanie pocztą elektroniczną informacji za jaką stawkę godzinową brutto są gotowe podjąć się zlecenia.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POWTÓRZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawy wyposażenia do Zespołu Szkół w Warnicach

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiającym jest Gmina Warnice.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do SIWZ

do Zespołu Szkół w Warnicach.

Pliki do pobrania:

Ogloszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy do edycji

Załącznik do SIWZ

WYNIK POSTĘPOWANIA

 

___________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia

Postępowanie o wartośći, która przekracza kwotę wynikajacą z art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiającym jest: POWIAT BYTOWSKI.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją oraz uruchomieniem systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim, w następujących gminach:

Bytów,

Borzytuchom,

Czarna Dąbrówka,

Kołczygłowy,

Lipnica,

Miastko,

Parchowo,

Studzienice,

Tuchomie,

Trzebielino

Zgodnie z Dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ.

Pliki do pobrania:

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

FORMULARZ OFERTY

PLIK espd-request.xml

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYNIK POSTĘPOWANIA

___________________________________________________________________________________________________

POWTÓRZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawy wyposażenia do Zespołu Szkół w Warnicach

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiającym jest Gmina Warnice.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Część I zamówienia – dostawa wyposażenia wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do SIWZ

Część II zamówienia – dostawa montaż i uruchomienie urządzeń wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ

do Zespołu Szkół w Warnicach.

Pliki do pobrania:

Ogloszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy do edycji

Załączniki do SIWZ

WYNIK POSTĘPOWANIA

 

___________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawy wyposażenia do Zespołu Szkół w Warnicach

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiającym jest Gmina Warnice.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Część I zamówienia – dostawa wyposażenia wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do SIWZ

Część II zamówienia – dostawa montaż i uruchomienie urządzeń wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ

do Zespołu Szkół w Warnicach.

Pliki do pobrania:

Ogloszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy do edycji

Załączniki do SIWZ

Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ - termin realizacji zamówienia upływa w dniu 24.12.2017 r.

ZMIANA

ZESTAWIENIE ZŁOŻÓNYCH OFERT

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

___________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawy wyposażenia przedszkoli gminy Warnice

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiającym jest Gmina Warnice.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Część I - materiałów edykacyjnych

Część II - mebli i zabawek

do przedszkoli w Warnicach i Starym Przylepie.

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usług kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia części teoretycznej zajęć edukacyjnych dla pielęgniarek i położnych w oparciu o programy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Termin składania ofert: 8 sierpnia 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach przy ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki.

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

SIWZ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

Zapraszamy do składania ofert!

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę podręczników kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników dla pielęgniarek i położnych opracowanych i zgodnych z Programami Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w dziedzinach: 1. Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków, wypisywanie recept - 400 kompletów. 2. Kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów - 200 kompletów. 3. Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne - 200 kompletów. 4. Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne - 200 kompletów

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

SIWZ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

UWAGA! Modyfikacja treści SIWZ:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiajacy modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Formularz ofertowy str. 1

W SIWZ było:

"Oferuję wykonanie całości zamówienia dostawę 800 kpl. podręczników za łączną cenę ryczałtową:

………………………………………. PLN, słownie: ………………………………………………………….. xx/100"

W SIWZ jest:

Oferuję wykonanie całości zamówienia dostawę 1000 kpl. podręczników za łączną cenę ryczałtową:

………………………………………. PLN, słownie: ………………………………………………………….. xx/100

TREŚĆ ZMIENIONEJ SIWZ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Zapraszamy do składania ofert!

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na pełnienie funkcji Kierowników kursów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Kierowników kursów oparciu o Programy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w podziale na następujące Części:

Część I - Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków, wypisywanie recept

Część II - Kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów

Część III - Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne

Część IV - Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne

Kursy będą realizowane w miejscowościach: Olsztyn, Lublin, Suwałki, Białystok, Mława, Warszawa, Trójmiasto.

Szczegółowe programy kursów i szkoleń zawierają załączniki do niniejszej SIWZ.

Dokładne miejsca organizacji i przeprowadzenia zajęć Zamawiający poda Wykonawcom niezwłocznie po rozstrzygnięciu postepowania przetargowego na usługi wynajmu sal szkoleniowych, z zastrzeżeniem, że miasta, w których realizowane będą kursy i szkolenia nie ulegną zmianom.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. ustalenie szczegółowego planu zajęć objętych programem kursu kwalifikacyjnego i sprawowanie nadzoru nad realizacją tego planu;
 2. opracowanie wykazu aktualnego piśmiennictwa i innych pomocy niezbędnych w procesie samokształcenia;
 3. sprawowanie nadzoru nad planową realizacją zajęć teoretycznych;
 4. zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego, w ramach szkolenia praktycznego;
 5. ocenianie przygotowanych przez pielęgniarkę, położną opracowań teoretycznych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego;
 6. organizowanie zaliczeń przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego;
 7. wskazywanie opiekunów staży cząstkowych, uprawnionych do przeprowadzenia szkolenia praktycznego;
 8. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu kursu kwalifikacyjnego.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

AKTUALNA SIWZ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

UWAGA! Modyfikacja treści SIWZ:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiajacy modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

NIEAKTUALNA SIWZ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Zapraszamy do składania ofert!